dimarts, 27 de setembre de 2011

CONVOCATÒRIA D'AJUDES ESCOLARS

De la web municipal.:
L'Ajuntament de la Font d'en Carròs convoca per al curs acadèmic 2011/2012 ajudes dirigides a l'adquisició de llibres de text d'ús obligatori per als cursos de 2on cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). La quantia total de les ajudes a concedir ascendix a un màxim de 5.000,00€ que es finançarà a càrrec vigent Pressupost Municipal. La dotació individual total per alumne/curs s'establix com a màxim en les quantitats següents: 2n cicle d'Educació Infantil amb 50 euros; Educació Primària amb 70 euros; i Educació Secundària Obligatòria amb 110 euros. Podran sol•licitar estes ajudes els pares, mares i/o tutors o persones encarregades per raó de tutela o acolliment sempre que estiguen empadronats en el terme municipal de la Font d'en Carròs amb un mínim d'un any d'antiguitat en el moment de presentació de la sol•licitud. Tindran preferència per a l'adjudicació de les ajudes als alumnes que pertanyen a una família en què algun membre estiga afectat d'incapacitació legalment reconeguda o que pertanyen una família en què el pare, la mare o el tutor estiguen en desocupació o siguen pensionistes. Les sol•licituds hauran de presentar-se a través del model que serà facilitat en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de la Font d'en Carròs. El termini de presentació de les sol•licituds acabarà el 30 de setembre del 2011.Les bases estan en el tauler d'anuncis i en esta web.
Podeu trobar la informació en OndaNaranja
És curiòs que Gaspar no ha portat aquestes ajudes al plenari com ha fet amb les de l'escoleta.Ara ja te majoria, ara ja no cal el consens?